top-adver 2

klndrm

naturpack1

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

euro net

mas td

obnovadediny

Projekty EÚ

Projekt Krajina nášho srdca - zabudnuté dedičstvo predkov

Projekt Krajina nášho srdca - zabudnuté dedičstvo predkov, kód projektu č. 176/POD-ZKŽP2-32/15, je realizovaný v čase od 5/2015 do 10/2015 v rámci Programu obnovy dediny vo výške 8500,00 EUR. Spoluúčasť združenia je vo výške 500,00 EUR.

Cieľom projektu je zvýraznenie významu jedinečnej vidieckej krajiny regiónu „terchovskej doliny“ jej kultúrnych, historických hodnôt s dôrazom na rázovitosť a tradičnú ľudovú architektúru a ich priblíženie obyvateľom.“ Výstupom projektu je tlačená publikácia prezentujúca krajinu a architektúru regiónu „terchovskej doliny“ s názvom Dedinami.
Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny, odborný seminár a výstava obrazov - tu.

Program obnovy dediny

Kód projektu: č. 164/POD-32/17                        "Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu - tu

Mikroprojekt: Poznávajme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra

Beneficient projektu je Mikroregión obcí Povodia Stonávky, partnerom tohto projektu je Združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina.

Predmetom projektu je letný náučný tábor, ktorý sa uskutoční v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy v dňoch 22.-26. júla 2013 v obci Komorní Lhotka a v Národnom parku Malá Fatra v dňoch 12.-16. augusta 2013 v obci Strečno. Projekt je zameraný na prehlbovanie spolupráce aj na úrovni ZŠ. Aby deti a mládež ZŠ Mikroregiónu Povodia Stonávky a Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina spoznávali kultúru, tradície, odlišnosť územia z hľadiska prírodného dedičstva a pamiatok, získavali nové informácie o prírode, zvieratách a histórií územia, aby sa deti vzájomne spoznávali, vytvárali nové kontakty a prekonávali jazykovú bariéru.

List - Nech žijú prázdniny
Informácie o projekte
Fotogaléria 1
Fotogaléria 2

czsk1 beskydy2

Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny

Projekt: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny
Operačný program: Životné prostredie 
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Rozpočet projektu: 1 463 955,87 EUR
Cieľom projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v Mikroregióne Terchovská dolina.

Euro Net

Pondelok, 31 august 2009
Názov projektu: Euro Net
Prijímateľ (vedúci partner): Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 
Hlavný cezhraničný partner: Sdružení obcí povodí Stonávky
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Prioritná os:·1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: 1.2 Spolupráca a sieťovanie
Celkové výdavky projektu: 287 282 EUR
vedúci partner: 166 666 EUR, h
lavný cezhraničný partner: 120 616 EUR
Požadovaná výška NFP: 266 887,10 EUR
v
edúci partner: 158 332,70 EUR, hlavný cezhraničný partner: 108 554,40 EUR
Spolufinancovanie prijímateľa: 20 394,90 EUR
v
edúci partner: 8 333,30 EUR, hlavný cezhraničný partner: 12 061,60 EUR
Začiatok realizácie: august 2009
Ukončenie realizácie: december 2011