Projekt: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny
Operačný program: Životné prostredie 
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Rozpočet projektu: 1 463 955,87 EUR
Cieľom projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v Mikroregióne Terchovská dolina.