zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“

dolna tizinaRealizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“ (číslo projektu: SK/FMP/6c/01/023) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika má spoločenský dopad, čo je založené na partnerstve česko-slovenskej spolupráce.

logo dt
Projektom sa posilnila česko-slovenská spolupráca
a to v oblasti ochrany, využívania a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa vytvoril nový priestor na realizáciu aktivít a podujatí pre obyvateľov cezhraničného územia.

Návštevníci regiónu budú môcť spoznávať prírodné a kultúrne dedičstvo prostredníctvom osadených informačných tabúľ a vitrín, podujatí, stretnutí a workshopov, ktoré budú realizované v rekonštruovanom objekte. Stavebné úpravy objektu pozostávali zo zateplenia obvodového plášťa, z prestrešenia objektu sedlovou strechou s plechovou krytinou a zo statických sanačných a stabilizačných opatrení.

Pevne veríme, že rekonštrukcia prispela k skrášleniu okolia a ako aj ku skvalitneniu priestorov. Na daný projekt bola poskytnutá dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja. Realizácia tohto projektu pozostávala z dvoch častí a to: stavebnými úpravami samotnej budovy a realizáciou aktivít slovenských a českých skautov ako aj zabudovaním drevených informačných tabúľ v osadách Zichovia, Bačín a Frankovia a osadením dvoch vitrín na budove skautskej klubovne.

Poďakovanie patrí firme, ktorá stavbu realizovala, vedeniu skautského zboru 111. zbor Úsmev Dolná Tižina a pánovi Milanovi Falaštovi za výrobu drevených tabúľ.

V období 9/2018 – 8/2019 Obec Dolná Tižina v spolupráci so svojim cezhraničným partnerom Junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s. realizuje mikroprojekt v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom: Spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo (Kód malého projektu: SK/FMP/6c/01/023).


Celkové oprávnené náklady: 55 171,52 EUR
Finančný príspevok z EFRR max. výška 29 461,59 EUR
Štátny rozpočet SR max. výška 5517,15 EUR
Vlastné zdroje min. výška 20 192,78 EUR


Zverejnený článok - tu
Foto_1, foto_2, foto_3