top-adver 2

klndrm

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

euro net

mas td

obnovadediny

Projekty EÚ

Kohézny fond

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

Názov projektu:
Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov.

Kontrahovaná výška NFP: 165 203,10 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.sazp.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Oficiálny dokument - tu.

Projekt Krajina nášho srdca - zabudnuté dedičstvo predkov

Projekt Krajina nášho srdca - zabudnuté dedičstvo predkov, kód projektu č. 176/POD-ZKŽP2-32/15, je realizovaný v čase od 5/2015 do 10/2015 v rámci Programu obnovy dediny vo výške 8500,00 EUR. Spoluúčasť združenia je vo výške 500,00 EUR.

Cieľom projektu je zvýraznenie významu jedinečnej vidieckej krajiny regiónu „terchovskej doliny“ jej kultúrnych, historických hodnôt s dôrazom na rázovitosť a tradičnú ľudovú architektúru a ich priblíženie obyvateľom.“ Výstupom projektu je tlačená publikácia prezentujúca krajinu a architektúru regiónu „terchovskej doliny“ s názvom Dedinami.
Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny, odborný seminár a výstava obrazov - tu.

Program obnovy dediny

Kód projektu: č. 164/POD-32/17                        "Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu - tu

Mikroprojekt: Poznávajme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra

Beneficient projektu je Mikroregión obcí Povodia Stonávky, partnerom tohto projektu je Združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina.

Predmetom projektu je letný náučný tábor, ktorý sa uskutoční v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy v dňoch 22.-26. júla 2013 v obci Komorní Lhotka a v Národnom parku Malá Fatra v dňoch 12.-16. augusta 2013 v obci Strečno. Projekt je zameraný na prehlbovanie spolupráce aj na úrovni ZŠ. Aby deti a mládež ZŠ Mikroregiónu Povodia Stonávky a Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina spoznávali kultúru, tradície, odlišnosť územia z hľadiska prírodného dedičstva a pamiatok, získavali nové informácie o prírode, zvieratách a histórií územia, aby sa deti vzájomne spoznávali, vytvárali nové kontakty a prekonávali jazykovú bariéru.

List - Nech žijú prázdniny
Informácie o projekte
Fotogaléria 1
Fotogaléria 2

czsk1 beskydy2

Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny

Projekt: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny
Operačný program: Životné prostredie 
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Rozpočet projektu: 1 463 955,87 EUR
Cieľom projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v Mikroregióne Terchovská dolina.