zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Projekty EÚ

Kohézny fond

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

Názov projektu:
Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov.

Kontrahovaná výška NFP: 165 203,10 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.sazp.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Oficiálny dokument - tu.

Projekt Krajina nášho srdca - zabudnuté dedičstvo predkov

Projekt Krajina nášho srdca - zabudnuté dedičstvo predkov, kód projektu č. 176/POD-ZKŽP2-32/15, je realizovaný v čase od 5/2015 do 10/2015 v rámci Programu obnovy dediny vo výške 8500,00 EUR. Spoluúčasť združenia je vo výške 500,00 EUR.

Cieľom projektu je zvýraznenie významu jedinečnej vidieckej krajiny regiónu „terchovskej doliny“ jej kultúrnych, historických hodnôt s dôrazom na rázovitosť a tradičnú ľudovú architektúru a ich priblíženie obyvateľom.“ Výstupom projektu je tlačená publikácia prezentujúca krajinu a architektúru regiónu „terchovskej doliny“ s názvom Dedinami.
Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny, odborný seminár a výstava obrazov - tu.

Program obnovy dediny

Kód projektu: č. 164/POD-32/17                        "Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu - tu

Mikroprojekt: Poznávajme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra

Beneficient projektu je Mikroregión obcí Povodia Stonávky, partnerom tohto projektu je Združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina.

Predmetom projektu je letný náučný tábor, ktorý sa uskutoční v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy v dňoch 22.-26. júla 2013 v obci Komorní Lhotka a v Národnom parku Malá Fatra v dňoch 12.-16. augusta 2013 v obci Strečno. Projekt je zameraný na prehlbovanie spolupráce aj na úrovni ZŠ. Aby deti a mládež ZŠ Mikroregiónu Povodia Stonávky a Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina spoznávali kultúru, tradície, odlišnosť územia z hľadiska prírodného dedičstva a pamiatok, získavali nové informácie o prírode, zvieratách a histórií územia, aby sa deti vzájomne spoznávali, vytvárali nové kontakty a prekonávali jazykovú bariéru.

List - Nech žijú prázdniny
Informácie o projekte
Fotogaléria 1
Fotogaléria 2

czsk1 beskydy2

Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny

Projekt: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny
Operačný program: Životné prostredie 
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Rozpočet projektu: 1 463 955,87 EUR
Cieľom projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v Mikroregióne Terchovská dolina.